Call us toll free: +1 800 789 50 12
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Opbrengstgericht werken in het onderwijs

Het streven om zo hoog mogelijke leeropbrengsten te realiseren en leerlingen pedagogisch zo goed mogelijk te begeleiden is tegenwoordig niet anders dan voorheen. De eisen die echter gesteld worden aan de mate waarop de leeropbrengsten meetbaar gemaakt worden op diverse niveaus, zijn de afgelopen tien jaren sterk veranderd.

De focus binnen onderwijsinstellingen wordt verlegd van:
* reactief naar proactief
* volgend naar plannend
* procesgericht naar opbrengstgericht
* individueel naar groepsgericht

In essentie komt het erop neer dat alle betrokkenen zich in de taakuitvoering laten sturen door de uitkomsten van een systematische evaluatie van behaalde resultaten/opbrengsten.

Een school die opbrengstgericht werkt kenmerkt zich door:
* systematisch te werken met (toets)gegevens aan
* een zo breed mogelijke ontwikkeling van haar leerlingen
* vanuit een door bestuur, school en ouders gedragen visie
* die geconcretiseerd wordt op vier niveaus, te weten, op leerling-, groeps-,  school- en bovenschools niveau
* Volgens een vastgestelde cyclus (Plan Do Check Act).

Het voeren van een actieve dialoog over de opbrengsten is het uiteindelijke doel. De bestuurder met zijn directeuren, de directeur of de teamleiders met zijn medewerkers en de medewerkers met de ouders en de leerlingen.